วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สารสนเทศเพื่อการประเมินภายนอก

สารสนเทศหลักที่โรงเรียนต้องนำเสนอเพื่อประกอบการประเมินคุณภาพภายนอกมีสารสนเทศที่สำคัญดังนี้
  1. สารสนเทศผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารโรงเรียน มีสารสนเทศที่ต้องเตรียมและจัดแสดงได้แก่ แฟ้มสะสมผลงานผู้บริหารทุกคน โล่ห์รางวัลเกียรติบัตรที่ได้รับเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ ผลงานเชิงประจักษ์ที่สามารถนำเสนอได้อย่างเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนในทุกด้าน
  2. สารสนเทศครู มีสารสนเทศที่ต้องจัดแสดงและนำเสนอคือ แฟ้มสะสมผลงาน แผนพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ  รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ(อาจนำเสนอรวมแบบบูรณาการในรูป SAR) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา  รายงานวิจัยในชั้นเรียน รายงานการพัฒนาสื่อ แบบวัดประเมินผลในรายวิชาที่รับผิดชอบ ทุกชิ้นให้มีย้อนหลัง 3 ปี และทุกคนต้องส่ง
  3. สารสนเทศนักเรียน มีสารสนเทศที่ต้องจัดแสดงหรือนำเสนอดังนี้ แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน สมุดบันทึกประจำตัวนักเรียน ปพ.6 
  4. สารสนเทศของครูประจำชั้น มีสารสนเทศที่ต้องนำเสนอคือ รายงานผลการคัดกรองนักเรียนเป็นรายชั้นเรียน รายงานผลการส่งต่อหรือการพัฒนานักเรียนในชั้นเรียน บันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน หลักฐานการติดต่อสัมพันธ์กับผู้ปกครองนักเรียน 
  5. สารสนเทศกลุ่มวิชาการ มีสารสนเทศที่ต้องนำเสนอดังนี้ หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น โครงการรักการอ่าน โครงการพัฒนาการเรียนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  ผลวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาทุกระดับ ระบบแก้ศูนย์ ร มส. ระบบการวัดผลประเมินผล ระบบการเรียนรู้ของโรงเรียน ระบบการนิเทศการเรียนการสอน ระบบงานบริการวิชาการแก่ชุมชน ระบบแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ระบบการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
  6. สารสนเทศกลุ่มอำนวยการ มีสารสนเทศที่ต้องนำเสนอคือ ระบบบริหารงานบุคลากร รายงานการพัฒนาบุคลากร  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสถานศึกษา ระบบบริหารจัดการอาคารสถานที่ ระบบบริการชุมชน ระบบบริการและสวัสดิการนักเรียน การมีส่วนร่วมกับชุมชน ระบบงานสารบรรณ
  7. สารสนเทศกลุ่มกิจการนักเรียน มีสารสนเทศที่ต้องนำเสนอคือ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย โครงการเสริมสร้างวินัย โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ข้อมูลปัญหานักเรียนและการแก้ไขปัญหา
  8. สารสนเทศกลุ่มแผนงาน มีสารสนเทศที่สำคัญดังนี้ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ 3 ปีย้อนหลัง รายงานประเมินแผน 3 ปีย้อนหลัง รายงานการประเมินคุณภาพภายใน หรือรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนย้อนหลัง 3 ปี รายงานประจำปี โครงการพัฒนาที่ดีเด่นของสถานศึกษาทุกโครงการ ระบบงานบัญชี ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบงานพัสดุ รายงานการตรวจสอบภายใน ระบบงานสารสนเทศโรงเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบในการประเมินทุกด้าน
  9. สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ มีสารสนเทศที่ต้องนำเสนอดังนี้ นำเสนอสารสนเทศของครูในกลุ่มสาระทุกคนได้แก่แผนการจัดการเรียนรู้ แผนพัฒนาการเรียนการสอนของครู รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนของครู วิจัยชั้นเรียน รายงานการพัฒนาสื่อ แบบวัดผลประเมินผล ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในกลุ่มสาระนั้น ๆ เป็นต้น
นอกจากนี้โรงเรียนยังต้องประเมินเองว่าสารสนเทศใดบ้างที่ยังไม่ครอบคลุมตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของการประเมินภายนอกที่จำเป็นต้องเก็บเพิ่มเติม เช่น การประเมินน้ำหนักส่วนสูงนักเรียน การประเมินความรักต่อบิดามารดาเป็นต้น ดังนั้นฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาจะต้องวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าโรงเรียนของตนเองจำเป็นต้องเห็บหลักฐานใดตามตัวบ่งชี้เพิ่มเติมบ้างเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น