วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556

โครงการสร้างเครือข่ายพัฒนาบุคลิกภาพด้านคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ในกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 1 ช่วย 9โครงการสร้างเครือข่ายพัฒนาบุคลิกภาพด้านคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ในกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 1 ช่วย 9

หลักการและเหตุผล
            โครงการ 1 ช่วย 9 ตามแนวทางของ สมศ. กำหนดให้โรงเรียนเครือข่ายมีการจัดทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบต่าง ๆเพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายให้มีคุณภาพสูงขึ้น ปัญหาที่สำคัญจากการประเมินร่วมกันของโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายขอนแก่นวิทยายนคือ คุณภาพผู้เรียนยังอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งเมื่อวิเคราะห์สาเหตุแล้วพบว่า นักเรียนในกลุ่มเครือข่ายเองยังมีคุณลักษณะการใฝ่เรียนใฝ่รู้ที่ต่ำ รวมทั้งการได้รับค่านิยมผิด ๆ จากสังคมยุคใหม่ค่อนข้างสูง ทำให้นักเรียนกำหนดบทบาทหรือสร้างบุคลิกภาพที่เหมาะสมของตนเองไม่ได้ ดังนั้นการพัฒนาเพื่อสร้างเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสม จึงเป็นแนวทางต้น ๆ ที่ควรจะร่วมกันสร้างเสริมให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน เพราะหากนักเรียนมีการพัฒนาบุคลิกภาพเป็นคนใฝ่เรียนใฝ่รู้มีค่านิยมที่เหมาะสมย่อมส่งผลดีต่อการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น
            จากบุคลิกภาพที่โดดเด่นของนักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ในด้านการเป็นบุคคลใฝ่เรียนใฝ่รู้ ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนส่วนใหญ่ในโรงเรียนอยู่ในระดับที่น่าพอใจ เป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไป ซึ่งแบบอย่างที่ดีเหล่านี้จะได้รับคัดสรรเพื่อเป็นต้นแบบในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนเครือข่าย รวมทั้งการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสร้างค่านิยมที่เหมาะสม ย่อมจะเป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนที่ร่วมกิจกรรม มีการซึมซับเอาสิ่งที่ดีงามไปสู่การพัฒนาเปลี่ยนแปลงตนเอง
การสร้างเครือข่ายของนักเรียนเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพด้านคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสม โดยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพื่อนที่มีความพร้อมมากกว่า รวมทั้งการใช้สื่อเสริมที่เหมาะสม ย่อมจะเป็นแนวทางส่งเสริมให้นักเรียนมีการเลือก หรือคัดสรร หรือกำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองในแนวทางที่เหมาะสมได้ โดยเน้นการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาด้านบุคลิกภาพ ด้านการเป็นบุคคลใฝ่เรียนใฝ่รู้และบุคลิกภาพด้านคุณธรรม จริยธรรม
            ด้วยเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จึงได้จัดให้ มีโครงการสร้างเครือข่ายพัฒนาบุคลิกภาพด้านคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 1 ช่วย 9 ขึ้น โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเป็นสื่อกลางในการพัฒนานักเรียน ในระดับหรือวัยใกล้เคียงกันในโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.      เพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาบุคลิกภาพด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย
2.      เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันทำกิจกรรมถ่ายทอดแบบแผนด้านบุคลิกภาพที่เหมาะสมด้านการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนเครือข่าย
3. เพื่อเสริมสร้างสื่อการเรียนรู้ในการพัฒนาบุคลิกภาพด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนเครือข่าย 
เป้าหมายของโครงการ

1.  โรงเรียนเครือข่ายโครงการ 1 ช่วย 9 จำนวน 7 โรงเรียน โดยมีเป้าหมายดำเนินงานระยะที่ 1 จำนวน 3 โรงเรียน
2.  นักเรียนต้นแบบจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนจำนวน 3 ห้องเรียน ออกดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียนเครือข่ายครั้งละ 1 ห้องเรียน จำนวน 3 ครั้ง
3.    นักเรียนโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมครั้งละ 50-100 คน ในโรงเรียนเครือข่ายแต่ละโรงเรียน
วิธีดำเนินงานตามโครงการ
1.      เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการ
2.      แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานรับผิดชอบโครงการ
3.      ดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการ
4.      ประเมินผลการดำเนินงานและรายงาน
กิจกรรมตามโครงการ
1.      กิจกรรมสร้างเครือข่ายพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน  โดยให้นักเรียนทำกิจกรรมกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ที่เหมาะสมด้านการเรียนให้กับนักเรียนในเครือข่าย เน้นสร้างแรงบันดาลใจ ในการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพด้านการเรียนของตนเอง โดยให้นักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดแบบอย่างที่เหมาะสม โดยกิจกรรมกลุ่ม ผ่านการเล่นเกมส์ การแสดงออก หรือสื่อต่าง ๆ
2.      กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นการพัฒนาบุคลิกภาพด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยการใช้สื่อที่นักเรียนผลิตขึ้นเพื่อนำเสนอให้นักเรียนเครือข่ายได้เรียนรู้ร่วมกันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3.      กิจกรรมบันเทิง เพื่อสร้างความสนุกสนานคุ้นเคยระหว่างกัน
ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ
            สิงหาคม 2556 ถึง กุมภาพันธ์ 2557
งบประมาณดำเนินการ
          งบดำเนินงานโครงการจำนวน 75,000 บาท แบ่งเป็น 3 ครั้งๆ ละ 25,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้
            -ค่าจัดหายานพาหนะและเชื้อเพลิงครั้งละ ๆ 10,000 บาท
            -ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนและครูผู้ร่วมกิจกรรมครั้งละ 10,000 บาท
            -ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมครั้งละ 5,000 บาท
พื้นที่จัดกิจกรรมโครงการ
1.      โรงเรียนสัตติพัฒนกิจวิทยา 257 ม.6 ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
 โทร.043210673
2.      โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม  225 ม.2 บ้านดง ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์  จ.ขอนแก่น
โทร.043210804
3.      โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ 39 ม.2 บ้านห้วยไร่ ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
โทร.043245365
ผู้เกี่ยวข้องในโครงการ
1.      กลุ่มแผนงานและงบประมาณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  จังหวัดขอนแก่น
2.      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงรียนขอนแก่นวิทยายน 
จังหวัดขอนแก่น
3.      คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและฝ่ายบริหารโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น
4.      โรงเรียนเครือข่ายโครงการ 1 ช่วย 9

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ
            1.นักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม และช่วยเหลือนักเรียนที่มีทางเลือกที่น้อยกว่าในการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น
            2.นักเรียนโรงเรียนในโครงการได้ฝึกประสบการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง
            3.โรงเรียนเครือข่ายโครงการ 1 ช่วย 9 ได้ร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เพิ่มสูงขึ้น


                                  


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น