วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555

ผลการประเมินภายนอกรอบสาม


ผลการประเมินภายนอกรอบ 3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ปีการศึกษา 2554 
ผลการดำเนินงานของโรงเรียนและเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกที่ผ่านมาโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกสรุปผลการประเมินได้ดังนี้

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(มัธยมศึกษา)
น้ำหนัก
(คะแนน)
คะแนน
ที่ได้
ระดับ
คุณภาพ
มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษากลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐานตัวบ่งชี้ที่ 1
ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
10.00
9.53
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 2
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
10.00
9.39
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 3
ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
10.00
9.38
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 4
ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น
10.00
9.21
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 5
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
20.00
11.65
พอใช้
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ตัวบ่งชี้ที่ 9
ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
5.00
5.00
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 10
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
5.00
5.00
ดีมาก
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริมตัวบ่งชี้ที่ 11
ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา
5.00
5.00
ดีมาก
มาตรฐานที่ 2 การบริหารการจัดการศึกษากลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐานตัวบ่งชี้ที่ 7
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาการศึกษา
5.00
5.00
ดีมาก
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริมตัวบ่งชี้ที่ 12
ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
5.00
5.00
ดีมาก
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญกลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐานตัวบ่งชี้ที่ 6
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
10.00
10.00
ดีมาก
มาตรฐานที่ 4 ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในกลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐานตัวบ่งชี้ที่ 8       พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
                         และต้นสังกัด
5.00
5.00
ดีมาก
ผลรวมคะแนนทั้งหมด
100.00
89.16
ดีมาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น