วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555

แนวทางการเตรียมการเพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสาม

แนวทางเตรียมการเพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสาม สำหรับโรงเรียนเครือข่าย 1 ช่วย 9 ขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนทุกโรงควรดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้


ปฏิทินเตรียมการเพื่อรองรับการประเมินภายนอกสำหรับโรงเรียนเครือข่าย 1 ช่วย 9
ภาระงาน
เวลา
ผู้รับผิดชอบ
1.       ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้รับทราบภาระงานสำหรับการประเมินภายนอก
เมษายน 2555
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
2.       ออกคำสั่งแต่งตั้งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ดำเนินงานจัดทำสารสนเทศเพื่อการประเมิน
2.1 สารสนเทศโรงเรียน
2.2 สารสนเทศกลุ่มงานต่าง ๆ คือ อำนวยการ วิชาการ กิจการนักเรียนและแผนงาน
2.3 สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้
2.4 สาระสนเทศครู
2.5 สารสนเทศนักเรียน
เมษายน -พฤษภาคม 2555
ฝ่ายบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
3.       เก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศตามแนวทางที่กำหนด โดยศึกษาและดาวน์โหลดเอกสารแนวทางได้จากเว็บไซต์นี้
เมษายน -พฤษภาคม 2555
คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
4.       ประชุมทบทวนสารสนเทศทั้งหมด
และรับการนิเทศจากโรงเรียนแม่แบบ (ขอนแก่นวิทยายน)
พฤษภาคม-มิถุนายน  2555
ฝ่ายบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
5.       เก็บรวบรวมสารสนเทศเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะโรงเรียนแม่แบบ
มิถุนายน 2555
คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
6.       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดแสดงสารสนเทศประกอบการประเมินภายนอก
มิถุนายน 2555
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
7.       ประชุมเตรียมพร้อมจัดแสดงสารสนเทศประกอบการประเมินภายนอก
มิถุนายน-กรกฎาคม 2555
คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
8.       แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินภายนอก
มิถุนายน 2555
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
9.       ประชุมมอบหมายงานและประสานงานฝ่าย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง


10.   เข้ารับการประเมินภายนอกตามระยะเวลาที่กำหนด
กำหนดการของ
สมศ.
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

 หมายเหตุ . ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น