วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555

บรรยากาศภายในสถานที่จัดแสดงสารสนเทศประกอบการประเมิน

ใช้บริเวณหอประชุมโรงเรียนจัดแสดงสารสนเทศ
ครูอาจารย-นักเรียนร่วมรับคณะกรรมการประเมิน
เพื่อรับฟังแนวปฏิบัติในการประเมินไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น