วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

กรอบการเตรียมการเพื่อการประเมินภายนอกรอบ3

โรงเรียนที่จะเข้ารับการประเมินภายนอกรอบ 3 ควรมีการเตรียมการที่สำคัญดังนี้
1.ศึกษามาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินภายนอกรอบสามให้เข้าใจ
2.สังเคราะห์เปรียบเทียบผลการประเมินภายในของตนเองเปรียบเทียบกับมาตรฐานตัวบ่งชี้ของการประเมินภายนอกรอบสาม (ดูตัวอย่างของขอนแก่นวิทย์)
3.วิเคราะห์ว่าหลักฐานและสารสนเทศข้อใดหรือด้านใดที่ยังไม่สอดคล้องเพียงพอในการชี้แจงแต่ละตัวบ่งชี้ และะกำหนดวิธีการและขั้นตอนในการรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจน กำหนดผู้รับผิดชอบสารสนเทศในแต่ละตัวบ่งชี้ให้ชัดเจน(โรงเรียนแต่ละโรงอาจใช้วิธีการที่ต่างกันตามบริบทโรงเรียน)
4.ออกคำสั่งเตรียมการประเมินให้ครอบคลุม ภาระงานครูทุกคน พร้อมประชุมชี้แจงการเตรียมการอย่างเป็นระบบ
5.มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเป็นเลขานุการคอยขับเคลื่อนงานทุกระยะอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรายงานความคืบหน้า
6.ผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารต้องคอยกำกับติดตามตลอดเวลา
7.เตรียมการจัดแสดงสารสนเทศก่อนการประเมินประมาณ 1 เดือน เพื่อประเมินความพร้อมและสิ่งที่ขาดตกบกพร่องอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดพื้นที่จัดแสดงไว้อย่างชัดเจนเพื่อรองรับการประเมินของคณะกรรมการ
8. เตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินอย่างเป็นระบบ
9. วางรูปแบบการนำเสนอสารสนเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินให้มากที่สุด แต่ทั้งนี้ก็สามารถประยุกต์ได้ตามบริบทของโรงเรียน
10.ประชาสัมพันธ์การประเมินให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักอยู่เสมอ

ของให้ทุกท่านโชคดีครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น